23 de desembre 2008

El Programa

ÀREA INSTITUCIONAL

Institucions públiques catalanes (UFEC,COC,...)
- Buscarem tot l’ajut que el Consell Català de l’Esport, la UFEC, totes les institucions catalanes implicades i la classe política ens pugui oferir, per crear un front comú en defensa de la nostra presència als organismes internacionals i de la participació de les nostres seleccions a nivell internacional.

FEDME
- La FEEC és el representant de l’excursionisme català davant qualsevol organisme públic o privat, nacional o internacional, les relacions amb la FEDME no han de ser d’enfrontament.

Institucions internacionals (UIAA, ERA, AERN,..)
- Defensar i promoure la presència de la FEEC a les diferents organitzacions internacionals en representació de l’excursionisme català.

Congrés Excursionista Nacional
- Assentar les bases per a la celebració d’un congrés excursionista nacional.


ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I ECONOMIA

Personal assalariat
- Crear la figura del responsable d’administració per tal definir tasques, ordenar i racionalitzar recursos per tal d’augmentar la qualitat del servei.
- Formació específica per a treballadors i membres del Consell de la FEEC.
- Prioritzar l’atenció a les entitats.

Llicències i assegurances
- Millorar i simplificar la tramitació de l’obtenció de la llicència.
- Millorar les condicions de l’assegurança.
- Fer complir els avantatges i prestacions de l’assegurança.

Temes jurídics
- Habilitar els recursos necessaris a disposició del personal assalariat, de la Junta Directiva, del ConsellGeneral i de les entitats.

Nous estatuts
- Adequar els estatuts de la FEEC a la legislació actual.
- Modificar la definició del Consell General com a òrgan consultiu per dotar-lo de poder de decisió, en tant que és l’ens portantveu de les entitats.
- Introduir les titulacions de lleure en les competències de l’ECAM.
- Modificar el procés electoral per facilitar la presentació de candidatures i descentralitzar les votacions a les vegueries.

Patrocini i màrqueting
- Crear la figura del responsable de màrqueting i patrocini per tal de buscar i rendibilitzar recursos per als comitès i les entitats.

Control sobre l’estat dels comptes i pressupostos


ÀREA SOCIAL I DE SUPORT A LES ENTITATS

Divisions Territorials
- Potenciar la figura del Representant Territorial com a enllaç directe amb les entitats i la Junta Directiva, per donar veu i major implicació a les entitats en la direcció de la FEEC.

Suport a les entitats
Àrea de nova creació per tal de desenvolupar l’article 19 dels estatuts de la FEEC, apostant fermamentper oferir:
- Suport informàtic.
- Suport legal.
- Suport administratiu.
- Millora del sistema d’obtenció de llicències.
- Organització de cursos i jornades de suport administratiu i legal per als responsables de les entitats.
- Suport per a l’actualització dels estatuts i juntes directives al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya.
- Creació d’un grup de treball permanent que reculli, analitzi i canalitzi els suggeriments i/o demandes de les entitats.
- Facilitar la comunicació i el treball diari amb els diferents comitès tècnics.
- S’incentivarà que les entitats declarin la totalitat dels seus socis.
- Creació del defensor del muntanyenc.
- Creació d’un telèfon d’atenció a les entitats.

Activitats no esportives
- Donar major difusió de les activitats culturals i socials organitzades per de les entitats.
- Seguiment i millora del programa “100 cims”.


ÀREA DE MEDI AMBIENT

- En el context actual de massificació de la muntanya i augment de la sensibilització de la societat en la protecció de la natura, la FEEC s’ha de situar a l’avantguarda en tots els àmbits del medi ambient.
- Defensar el col.lectiu muntanyenc davant de qualsevol intent d’abús per part de propietaris particulars i d’Administracions (tanques en camins públics, prohibicions d’accés sense motius justificats, taxes d’accés a determinats espais, etc.).
- Continuar participant activament i de forma coordinada a totes les reunions dels Consells rectors dels Parcs naturals de Catalunya, i del Consell de protecció de la natura.
- Millorar la seva implicació en totes les propostes de regulació de les activitats de muntanya,
aconseguint ser considerada com a interlocutor dels muntanyencs per part de l’Administració.
- Disposar d’informació puntual i precisar de totes les actuacions que les diferents administracions fan respecte a la promoció de la muntanya (desbrossament i senyalització de senders, itineraris turístics, etc.) i també dels projectes importants que afectin a les muntanyes catalanes (obres del Tren D’Alta Velocitat i de la MAT, parcs eòlics, noves infraestructures, etc.).
- A nivell intern, la FEEC ha d’aconseguir una minimització real dels residus en totes les seves activitats i adoptar polítiques netes i d’utilització de tècniques i materials de baix impacte ambiental. També cal que les àrees tècniques estiguin permanentment en contacte amb l’àrea de medi ambient per tal d’evitar conflictes amb els gestors dels espais naturals protegits a l’hora de planificar les seves actuacions.


ÀREA DE PATRIMONI

Refugis
- Redacció d’un pla de refugis que permeti crear unes línies de treball en l’àmbit de refugis.
- Activació del comitè de refugis.
- Catalogació de les edificacions de la FEEC (refugi-alberg-hotel de muntanya…).
- Millores per als federats (preus, reserva de places...).
- Reglamentació referent als contractes amb els guardes (requisits, avaluació de mèrits dels candidats, concurs públic, temporalitat...).
- Establiment de la xarxa dels refugis d’emergències (bivac).

Senders
- Instar a l’administració per preservar el dret de pas dels camins públics i l’ordenació del marcatge dels camins a Catalunya.
- Homogeneïtzació de criteris entre l’administració i la Federació envers els senders.
- Confecció d’una xarxa de senders.


ÀREA DE POLÍTIQUES TRANSVERSALS

- Impulsar accions destinades als diferents col.lectius amb menys presència a les nostres entitats, dotant-les de recursos i esforços.
- Consolidació del programa “Dona i Esports”.
- Gent gran.
- Jovent.
- Discapacitats.
- Immigrants
- Inactius.
- Escoles.
- Promoció d'entitats i d’activitats excursionistes en les escoles i instituts i col.laboració amb aquests.


ÀREA DE FORMACIÓ I/O DOCÈNCIA

ECAM
- Dotar l’ECAM d’un reglament propi integrat en els estatuts de la FEEC.
- Actualització del cens i reconeixement de totes les titulacions emeses pels seus membres.
- Implicació de les escoles reconegudes en la promoció dels esports de base.
- Per complementar els cursets de promoció a les entitats s’organitzaran tallers i xerrades de menys durada i menys cost.
- Es farà un especial incís de la formació en seguretat i prevenció.

Àrea Tècnica i/o esportiva
Els comitès estaran formats per un coordinador i els representants de les entitats organitzadores de les proves de cada modalitat esportiva.

A - No Competitiva
- Alpinisme
- Barrancs
- BTT
- Campaments
- Escalada
- Esquí de muntanya
- Excursionisme (caminades, senderisme, ...)
- Ferrades
- Raquetes de neu
- Reequipaments (barrancs, escalada, ferrades, ... )

B - Competició
- Curses de muntanya
- Escalada esportiva (dificultat i bloc)
- Esquí de muntanya
- Marxes tècniques i de resistència
- Ral.lis d’Alta Muntanya
- Raids de muntanya
- Raquetes de neu

En les proves esportives a Catalunya, els esportistes sempre s’inscriuran per l’entitat que figuri en la seva llicència.
Si cal, els diferents reglaments es reformaran, però seran d’obligat compliment per tal de reforçar la seguretat dels participants.

Àrea d’Alt nivell i/o Tecnificació

A - Centres de Tecnificació
Es mantindran i es potenciaran per tal d’aconseguir els millors esportistes que vulguin competir al més alt nivell en representació de la FEEC i de Catalunya.

B - Seleccions Catalanes
Els centres de tecnificació seran la base pels equips de competició de la FEEC, que podran
competir a nivell internacional en representació de Catalunya.


ÀREA DE COMUNICACIÓ

Servei de premsa
- Augment de la presència en mitjans de comunicació per donar més notorietat al nostre esport.

Vèrtex
- Potenciar la línia actual.

Web
- Nou disseny de l’espai web.
- Donar més importància a la interacció entre les entitats, afavorint la participació de tothom.
- Fer més difusió de les activitats pròpies de les entitats que promocionin els valors i modalitats
tradicionals de l’excursionisme.
- Crear un espai web disponible per a les entitats.

Relacions públiques
- Crear la figura d’un portaveu de la FEEC.
- Implementar la presència de la FEEC a tots nivells per fer-nos presents en el panorama nacional.

GRUP ASSESSOR

- Formació d’un grup d’experts que pugui assessorar a la Junta de la FEEC en qualsevol dels temes que sigui necessari un estudi en profunditat.